Liên Minh Châu Âu ủng hộ những chiến dịch khuyến khích sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

LIÊN HỆ

The National Poultry Council

ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

tel.: +48 22 82 82 389
tel./fax +48 22 82 82 389

krdig@pro.onet.pl
krd-ig@krd-ig.com.pl